Management kontinuity podnikání

VÝZNAM:
Zajistit fungování klíčových procesů uvnitř organizace i v případě vzniklých mimořádných událostí je jedním z požadavků managementu moderních organizací. Řešení lze nalézt v zavedení systému řízení kontinuity podnikání dle ČSN ISO 22301 (dále jen "BCMS", z angl. "Business Continuity management System").
Tak jako každý systém řízení, má i BCMS svůj životní cyklus. Jeho základem je vytvoření programu řízení, který je zaváděn napříč celou organizací (všemi procesy). To je předpokladem pro komplexní řešení BCMS uvnitř celé organizace s cílem eliminovat rizika napříč všemi procesy uvnitř organizace. Procesy uvnitř organizace mohou mít charakter personální, komunikační, kulturní, ekonomický, logistický, výrobní apod.
 
POSOUZENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU:
Provedení komplexního auditu jehož výstupem je písemná zpráva obsahující zjištěné neshody s právními předpisy v oblasti BCMS a návrh řešení. Součástí posouzení aktuálního stavu je také osobní prezentace výsledků auditu a navrhovaného řešení, jehož cílem je soulad s právními předpisy a hodnotami organizace.
 
ŠKOLENÍ:
 - komplexní školení v systému BCMS nebo jeho dílčích částí (tzv. "metodologie" systému BCMS)
 - metody hodnocení rizik
 - školení dle konkrétních požadavků organizace, ...
 
DOKUMENTACE:
 - politika BCMS
 - analýza dopadů
 - analýza rizik
 - plán kontinuity činností
 - plán obnovy
 - podklady pro přezkoumání systému BCMS vrcholovým vedením, ...
 
DALŠÍ SLUŽBY:
 - příprava pro zavedení systému před certifikací
 - příprava před dozorovým/certifikačním auditem
 - provádění auditů
 - konzultační činnost
 - zastupování, popř. spoluúčast při dozorových/certifikačních auditech, ...