Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

POSOUZENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU:
Provedení komplexního auditu jehož výstupem je písemná zpráva obsahující zjištěné neshody s právními předpisy v oblasti BOZP a návrh řešení. Součástí posouzení aktuálního stavu je také osobní prezentace výsledků auditu a navrhovaného řešení, jehož cílem je soulad s právními předpisy a hodnotami organizace.
 
ŠKOLENÍ:
 - základní školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 - profesní školení
 
DOKUMENTACE:
 - identifikace nebezpečí a vyhodnocení rizik
 - školení, výcviku a vzdělávání
 - kategorizace prací včetně zajištění měření rizikových faktorů
 - poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
 - poskytování mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 - poskytování bezpečnostních přestávek
 - poskytování ochranných nápojů
 - evidence a vyšetřování pracovních úrazů
 - místní provozní bezpečnostní předpisy (technická zařízení, skladování, doprava atd.
 
DALŠÍ SLUŽBY:
 - komplexní outsourcing BOZP
 - zastupování při kontrolách dozorových úřadů
 - konzultační činnost
 - kontrolní a revizní činnost
 - bezpečnostní značení
 

Management BOZP dle ISO 45001

 - příprava pro zavedení systému před certifikací
 - příprava před dozorovým/certifikačním auditem
 - provádění auditů