Prevence závažných havárií

POSOUZENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU:
Provedení komplexního auditu jehož výstupem je písemná zpráva obsahující zjištěné neshody s právními předpisy v oblasti PZH a návrh řešení. Součástí posouzení aktuálního stavu je také osobní prezentace výsledků auditu a navrhovaného řešení, jehož cílem je soulad s právními předpisy a hodnotami organizace.
 
ŠKOLENÍ:
 - zaměstnanců a jiných osob, které se s vědomím provozovatele zdržují v objektu, v potřebném rozsahu s bezpečnostním programem nebo bezpečnostní zprávou
 
DOKUMENTACE:
 - seznam a součet poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu
 - protokol o nezařazení
 - návrh na zařazení objektu do skupiny A nebo skupiny B
 - návrh na změnu zařazení objektu do skupiny A nebo skupiny B
 - posouzení rizik závažné havárie pro objekt zařazený do skupiny A nebo skupiny B
 - bezpečnostní program objektu zařazeného do skupiny A
 - bezpečnostní zpráva objektu zařazeného do skupiny B
 - zpráva o posouzení bezpečnostní zprávy objektu zařazeného do skupiny B
 - plán fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
 - vnitřní předpis provozovatele objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B, o rozsahu bezpečnostních opatření k zajištění fyzické ochrany objektu
 - vnitřní havarijní plán objektu zařazeného do skupiny B
 - podklady pro místně příslušný krajský úřad a hasičský záchranný sbor kraje (pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu pro objekt zařazený do skupiny B)
 
DALŠÍ SLUŽBY:
 - audit stavu fyzické ochrany objektu
 - audit stavu ochrany osobních údajů při provozování kamerového systému
 - zastupování při kontrolách dozorových úřadů
 - konzultační činnost